Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w grze terenowo-przygodowej Ekspedycja Silesia.


1. Na czym polega usługa

 1. Organizacja wydarzenia rozrywkowego z konkretnym terminem jej rozpoczęcia, na pograniczu sportu ekstremalnego i gry taktycznej mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej połączonej z dobrą zabawą. GRA jest połączeniem umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej, umiejętności logicznego myślenia oraz strategii, a także rywalizacji z umiejętnościami i chęcią współpracy.

2. Organizator

 1. Organizatorem i właścicielem wszystkich ekspedycji jest GRUPA DE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Ks. I. Siwca 6c/3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697644 , NIP 6452552899, REGON 368399818 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Charakterystyka Ekspedycja Silesia

 1. Ekspedycja Silesia to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę z wykorzystaniem wysiłku fizycznego i rywalizacji. Na trasie znajdują się zadania, które weryfikują sprawność i odporność psychiczną uczestników oraz zdolność rozwiązywania zadań. Gra może trwać od kilku godzin do kilku dni, w zależności od wybranej edycji.
 2. Na trasie każdej z ekspedycji znajdują się zadania, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od warunków pogodowych w danym terminie. organizator przewiduje dwa rodzaje zadań:
  • drużynowe;
  • ogólne (dla wszystkich drużyn jednocześnie);
 3. Celem gry jest zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużyn. Drużyna, która przejdzie wszystkie etapy gry i łącznie zbierze najwięcej banknotów ekspedycyjnej gotówki, wygrywa główną nagrodę, sponsorowaną przez Organizatora. Gra może zostać podzielona na etapy – w zależności od edycji - pomiędzy, którymi wszyscy uczestnicy spotykają się z wszystkimi drużynami oraz prowadzącym grę na podsumowaniu etapu. W trakcie spotkania podczas, którego rozliczamy i podsumowujemy wszystkie zadania przewidziane na dany etap. Po zakończeniu ostatniego etapu gry organizowany jest finał w którym podliczany jest całokształt zaangażowania wszystkich drużyn oraz rozdanie nagród. W czasie gry organizatorzy przewidują:
  • zadania polegające na współpracy drużynowej
  • zadania polegające na odnalezieniu QR kodów oraz wykonania poleceń jakie przez nie otrzymują
  • zadania polegające na rozwiązaniu różnego rodzaju łamigłówek oraz zagadek
  • zadania polegające na zdobyciu konkretnych przedmiotów
  • zadania polegające na oszacowaniu wagi/czasu/objętości
  • zadania bazujące na zdolnościach kreatywnego rozwiązywania problemów
  • zadania zachęcające do kontaktu z mieszkańcami terenu

4. Termin i miejsce ekspedycji

 1. Ekspedycje mogą odbywać się w różnych miejscach w zależności od wybranej edycji. Miejsce Ekspedycji, data rozpoczęcia i godzina startu są dostępne na stronie internetowej Organizatora: https://festfajnie.pl/ekspedycja-silesia/ [dalej jako „Strona internetowa”].

5. Uczestnictwo

 1. W ekspedycjach mogą brać udział osoby, które chcą się dobrze bawić i chcą aktywnie spędzić czas i najpóźniej w dniu wydarzenia ukończą 18 lat;
 2. Dopuszczalny jest udział osób niepełnoletnich tylko z opiekunami prawnymi lub za ich przyzwoleniem w zależności od edycji.
 3. Warunkiem udziału osób w ekspedycji jest:
  • Ważny i zakupiony bilet;
  • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  • Akceptacja oświadczenia związanego z udziałem w Grze;
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zakupu biletu w celach księgowych do kontaktu z klientami oraz do innych czynności związanych z zawarciem umowy lub wykonaniem usługi oraz działań marketingowych z wykorzystaniem wizerunku podczas fotorelacji i videorelacji.

6. Współpraca z systemami informatycznymi

 1. Do współpracy z systemem informatycznym Organizatora po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu i nawiązanie komunikacji ze stroną internetową.

7. Udział i zasady zakupu biletów

 1. Klient - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 2. Organizator jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
 3. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej ekspedycji.
 4. Zakup biletu możliwy jest na stronie internetowej: https://festfajnie.pl/ekspedycja-silesia/
 5. Bilet kupuje jedna osoba dla swojej drużyny
 6. Zakup bilety następuje poprzez wykonanie w kolejnych krokach następujących czynności:
  • wybór konkretnej edycji Ekspedycji, dnia ekspedycji, wybór ilu osobowa będzie moja drużyna
  • podanie danych (imię nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) osoby kupującej bilet dla swojej drużyny.
  • wybór metody dostawy biletu i metody płatności za bilet.
 7. Umowę na zakup udziału w GRZE. uważa się za zawartą między Klientem a Organizatorem z chwilą zaksięgowania płatności złożonego zamówienia.
 8. Klient, który dokonał zakupu biletu uprawniającego do udziału w GRZE na konkretny dzień i godzinę, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane niezwłocznie od otrzymania wpłaty i zawierać będzie:
  • datę, godzinę, miejsce rozpoczęcia ekspedycji- wskazówki dojazdu, informację potwierdzającą zakup.
 9. Bilet ważny jest jedynie na wskazane na nim Wydarzenie, odbywające się w określonym miejscu, dniu i o określonej godzinie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.

8. Ceny biletów

 1. Wysokość cen biletów określona została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej: https://festfajnie.pl/ekspedycja-silesia/. Podane w ofercie ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT)
 2. Organizator przewiduje zniżki dla drużyn, które można zdobyć podczas gry lub zadań promocyjnych min. na stronie internetowej lub fanpage’u na portalu Facebook: https://www.facebook.com/FestFajnie/
 3. Zniżka dla drużyny/uczestników indywidualnych jest realizowana poprzez wydanie w formie elektronicznej kuponu uprawniającego do zniżki kwotowej na stronie internetowej. Promocje nie łączą się ze sobą.
 4. Po zakupie biletu, nie ma możliwości zamiany danych Uczestnika. Istnieje możliwość przeniesienia biletu na inną osobę po konsultacji z organizatorem, ale nie później niż 2 dni przed wydarzeniem.

9. Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych Uczestników, jak i w trosce o przygotowane zadania i rywalizację fair play zabrania się niszczenia, zrywania, dewastowania przygotowanych przez Organizatora elementów gry takich jak: oznaczenia drogi, QR kody, itp. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator może wyciągnąć konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 2. Zabrania się wnoszenia i korzystania w czasie gry z przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora.
 4. Ze względu na charakter gry, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem kolejnych etapów gry.
 5. Ze względów bezpieczeństwa uprasza się uczestników o nie startowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
 6. Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w grze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 7. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z gry terenowej Ekspedycja Silesia z poszanowaniem przepisów prawa, przyjętych standardów, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie dobrą zabawę uczestników.
 8. Organizator ma prawo odmówić startu w grze Ekspedycja Silesia osobom, które nie stosują się do wskazówek obsługi lub co, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, jeżeli wpływają na bezpieczeństwo całej grupy. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu należności za udział w Ekspedycji.
 9. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 10. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie przekazane im przez Organizatora.
 11. Organizator nie odpowiada i nie ingeruje w ustalanie drużyn.
 12. Uczestnik gry podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom Organizatora.

10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników ekspedycji będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień, kontaktu z klientem związanego z organizacją Ekspedycji, promocją wydarzenia, konkursami.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w Ekspedycji.
 6. Dane osobowe w postaci (zdjęć) mogą zostać rozpowszechnione w mediach na następujących polach eksploatacji (strona internetowa administratora, facebook ) przez Organizatora w okresie (5 lat) od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. Ue l nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Jednocześnie, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 7. Dane osobowe mogą użyte, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)
 8. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Organizatora zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
 9. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), jestem świadomy/a, że w/w dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do celów: uczestnictwa w promocji Gry, uczestnictwa w konkursach związanych z Grą Ekspedycja Silesia.

Poznaj Województwo Śląskie i przeżyj niezapomnianą przygodę.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.

Rozumiem